top of page

Liczby porządkowe po angielsku

Liczebniki i liczby porządkowe angielski
Elanguages YouTube

Liczebniki porządkowe czyli pierwszy drugi trzeci. Używamy ich najczęściej do określania miejsca na podium lub będąc w kolejce. Odpowiadają na pytanie ''który?''.

Learn Polish - English grammar - ordinal numbers.

Nie wiesz jak wymawiać słowa? Obejrzyj tę lekcję >> Wymowa

Jeśli chcesz słuchać i powtarzać obejrzyj lekcję wideo.

ORDINAL NUMBERS:

W języku angielskim liczby porządkowe możemy zapisać w skrótach jak te: 1st - pierwszy, 2nd - drugi, 3rd - trzeci. Tylko pierwsze trzy są jedyne w swoim rodzaju, do reszty liczb dodajemy -th/θ/ - czytane jak litera 'f' między zębami. Od 4th - (czwarty) do 20th - (dwudziesty), wystarczy do liczb dodać -th:

1st - first /fe:rst/

2nd - second /sekynd/

3rd - third /fe:rd/

4th - fourth /fo:rf/

5th - fifth /fɪff/ (!)

6th - sixth /sɪksf/

7th - seventh /sevenf/

8th - eighth /eɪtf/

9th - ninth /naɪnf/ (!)

10th - tenth /tenf/

11th - eleventh /elevenf/

12th - twelfth /tłelff/ (!)

13th - thirteenth /fe:rti:nf/

14th - fourteenth /fo:rti:nf/

15th - fifteenth /fɪfti:nf/

16th - sixteenth /sɪksti:nf/

17th - seventeenth /seventi:nf/

18th - eighteenth /eɪti:nf/

19th - nineteenth /naɪnti:nf/

20th - twentieth /tłent̬ief/ (!)

| pierwszy

drugi

trzeci

czwarty

piąty

szósty

siódmy

ósmy

dziewiąty

dziesiąty

| jedenasty

dwunasty

| trzynasty

| czternasty

| piętnasty

| szesnasty

| siedemnasty

| osiemnasty

dziewiętnasty

dwudziesty

  • Instagram Ikona społeczna

(!) - Wyjątki to znaczy inaczej się pisze te liczby przed -th

np.: five (pięć) > fifth (piąty)

Przedimek 'the' stawiamy przed liczebnikami porządkowymi, o ile nie są one poprzedzone przymiotnikiem dzierżawczym (np. mój - my itd.):

Lekcja: Przymiotniki dzierżawcze angielski

z the:

Mieszkam na drugim piętrze.

I live on the second floor.

Amy jest teraz w piątej klasie.

Amy is in the fifth grade.

bez the (gdy występuje przymiotnik dzierżawczy przed liczbą porządkową):

To moja pierwsza wizyta w Nowym Yorku.

This is my first visit to New York.

Kolejne rozpoczęcia liczb dziesiętnych jako liczba dziesiętna

21st - twenty-first, 22nd, 23rd i następująco znów wraca -th 24th, 25th itd.:

21st - twenty-first /tłent̬ife:rst/

22nd - twenty-second /tłent̬isekynd/

23rd - twenty-third /tłent̬ife:rd/

24th - twenty-fourth /tłent̬ifo:rf/

25th - twenty-fifth /tłent̬ifɪff/ 

| dwudziesty pierwszy

| dwudziesty drugi

| dwudziesty trzeci

dwudziesty czwarty

dwudziesty piąty

Dalej jest tak samo twenty-sixth itd... 

 

Następne dziesiątki:

30th - thirtieth /fe:rt̬ief/

31st - thirty-first /fe:rt̬ife:rst/

...

40th - fortieth /fo:rt̬ief/

50th - fiftieth /fɪftief/

60th - sixtieth /sɪkstief/

70th - seventieth /sevent̬ief/ 

80th - eightieth /eɪt̬ifɪff/ 

90th - nintieth /naɪnt̬ifɪff/

100th - hundredth /handrytf/

| trzydziesty

| trzydziesty pierwszy

...

czterdziesty

pięćdziesiąty

sześćdziesiąty

siedemdziesiąty

osiemdziesiąty

dziewięćdziesiąty

setny

PRZYKŁADOWE ZDANIA:

Dzisiaj jest setny dzień szkoły.

Today is the hundredth day of school.

To moje dwudzieste pierwsze urodziny!

It's my twenty-first birthday!

To jest pierwszy krok, który powinniśmy wykonać.

That's the first step that we should take.

Powiązane lekcje:

Liczby po angielsku.jpg
Zaimki osobowe angielski gramatyka Elang
bottom of page