top of page

Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

§1. Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu MP3, MP4 lub pliku PDF.

 2. W przypadku zakupu pliku MP3/MP4/PDF, kupujący otrzyma linki do pobrania swoich Produktów Cyfrowych na stronie Podziękowań Zamówienia, wraz z linkiem, który będzie ważny przez 30 dni.

 3. Na stronie produktowej każdego pliku Sklep Internetowy Elanguages zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.

 4. Każdy plik zakupiony w Sklepie Internetowym Elanguages można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

§2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające pliki MP3/MP4/PDF zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności kupujący otrzyma linki do pobrania swoich Produktów Cyfrowych na stronie Podziękowań Zamówienia, wraz z linkiem, który będzie ważny przez 30 dni oraz Sklep Internetowy Elanguages prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

 • potwierdzenie otrzymania płatności

 • informacje odnośnie sposobu pobrania pliku MP3/MP4/PDF.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego Elanguages. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z plików MP3/MP4/PDF

 1. Zakupione i opłacone pliki MP3/MP4/PDF - kupujący otrzyma linki do pobrania swoich Produktów Cyfrowych na stronie Podziękowań Zamówienia, wraz z linkiem, który będzie ważny przez 30 dni. W razie problemów proszę pisać na e-mail: elanguagesyt@gmail.com

 2. W celu pobrania pliku MP3/MP4/PDF należy kliknąć w link znajdujący się na stronie Podziękowań Zamówienia. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.

 3. W przypadku zakupu składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.

 4. Zaleca się zapisywanie plików MP3/MP4/PDF na nośniku pamięci lub komputerze przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Sklepie Internetowym Elanguages, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

 5. Wszystkie pliki MP3/MP4/PDF oferowane przez Sklep Internetowy Elanguages są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

 6. Klient ma prawo korzystać z materiałów MP3/MP4/PDF wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania plików MP3/MP4/PDF lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

  • utrwalania lub zwielokrotniania plików MP3/MP4/PDF w celu ich rozpowszechniania;

  • komercyjnego wykorzystywania plików MP3/MP4/PDF w jakikolwiek sposób.

 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z plików MP3/MP4/PDF w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego Elanguages, w szczególności w przypadku, gdy:

  • zakupiony plik MP3/MP4/PDF okaże się uszkodzony;

  • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za pliki MP3/MP4/PDF nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności z regulaminem Sklepu Internetowego Elanguages zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

bottom of page