top of page

Adverbs of frequency

Przysłówki częstotliwości

British Flag

We use adverbs of frequency to describe how often we perform an action. So they answer the question: How often? 

Przysłówków częstotliwości używamy, aby opisać, jak często wykonujemy działanie. Zatem odpowiadają na pytanie: Jak często?

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Adverbs of indefinite frequency:

Przysłówki o nieokreślonej częstotliwości:

never /ˈnevər/ - nigdy

hardly ever /ˈhɑːrd.li ˈevər/, almost never /ˈɑːl.moʊst ˈnevər/ - prawie nigdy

seldom /ˈsel.dəm/,  rarely /ˈrer.li/ - rzadko

occasionally /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/ - okazjonalnie, od czasu do czasu, sporadycznie

sometimes /ˈsʌm.taɪmz/ - czasami, niekiedy

often /ˈɑːf.ən/ /ˈɑːf.tən/, frequently /ˈfriː.kwənt.li/ - często

generally /ˈdʒen.ər.əl.i/, normally /ˈnɔːr.mə.li/ - zazwyczaj, zwykle, 

usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/ - zazwyczaj, zwykle, na ogół

always /ˈɑːl.weɪz/ - zawsze

Przysłówki częstotliwości po angielsku

The position of the adverb in a sentence:

Pozycja przysłówka w zdaniu:

  • Przysłówek częstotliwości zwykle występuje przed głównym czasownikiem 
    (z wyjątkiem czasownika 'być - to be'):

I always remember to do my homework.

Zawsze pamiętam, aby odrobić lekcje

  • Przysłówek częstotliwości występuje po czasowniku 'być - to be':

He isn't usually bad-tempered.

On zwykle nie jest wybuchowy.

  • Kiedy używamy czasownika pomocniczego (have, will, mustmay, could, would, will itd.), przysłówek częstotliwości wtedy jest umieszczany między czasownikiem pomocniczym a czasownikiem głównym:

They might never see each other again.

Mogą się już nigdy więcej nie zobaczyć.

  • Tylko tych przysłówków możemy użyć na początku lub końcu zdania usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally. To czyni je silniejszymi:

Sometimes I play tennis.

Czasami gram w tenisa.

 

I don't cook meat very often.

Nie gotuję mięsa zbyt często.

  • Pozostałych nie możemy użyć na początku zdania always, seldom, rarely, hardly, ever, never, ale na końcu zdania możemy użyć rarely i seldom (najczęściej ze słówkiem 'very - bardzo'):

John eats meat very seldom.

Janek je mięso bardzo rzadko.

  • Przysłówków zaprzeczających 'almost never, hardly, hardly ever, never, not ever, rarely i seldom' nie używamy w pytaniach oraz nie używamy ze słowami przeczącymi takimi jak 'not, don't' itd:

They never say 'thank you'.

Oni nigdy nie mówią 'dziękuję'.

Dodatkowe przysłówki o nieokreślonej częstotliwości:

hardly - prawie nie, ledwo, raczej nie, dopiero co

ever - kiedykolwiek (w zdaniu twierdzącym lub pytającym), nigdy (w zdaniu przeczącym)

infrequently - nie często

regularly - regularnie, systematycznie, często

repeatedly - ciągle, raz za razem, wielokrotnie

constantly - stale, ciągle

several times - kilka razy, kilkakrotnie


 

Adverbs of definite frequency:

Przysłówki o określonej częstotliwości:

every hour - co godzinę

every day - codziennie, każdego dnia

every month - co miesiąc

every time - za każdym razem

every Monday - co poniedziałek = on Mondays - w poniedziałki

every other month - co drugi miesiąc

every two days co dwa dni

once a week - raz w tygodniu

twice a year - dwa razy w roku

three times a year - trzy razy w roku

once a fortnight - raz na dwa tygodnie (fortnight - two weeks)

daily - codziennie

weekly - tygodniowo, co tydzień

montly - miesięcznie

half yearly - co pół roku

yearly - corocznie, dorocznie

bottom of page