top of page

Prepositions of movement

Przyimki ruchu

British Flag
przyimki ruchu.png

Prepositions of movement show movement from one place to another place. These prepositions always describe movement and we usually use them with verbs of motion.

Przyimki ruchu pokazują ruch z jednego miejsca do drugiego. Przyimki te zawsze opisują ruch i zwykle używamy ich z czasownikami ruchu.

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Vocabulary:

Słownictwo:

 • across /əˈkrɑːs/ - przez

from one side to the other of something with clear limits, such as an area of land, a road, or a river:

z jednej strony na drugą czegoś o wyraźnych granicach, takich jak obszar lądowy, droga lub rzeka:

Go across the street.

Przejdź przez ulicę.

He swam across the lake.

On przepłynął przez jezioro.

 • along /əˈlɑːŋ/ - wzdłuż, przy

from one part of a road, river, etc. to another:

z jednej części drogi, rzeki itp. do innej:

We took a road along the river.

Pojechaliśmy wzdłuż rzeki.

A romantic walk along the beach.

Romantyczny spacer wzdłuż plaży.

They are building a new road along the river.

Budują nową drogę przy rzece.

 • around /əˈraʊnd/ - dookoła, naokoło, wokoło, wokół, wkoło

We sat around the table.

Usiedliśmy wokół stołu.

I usually run around the lake.

Zazwyczaj biegam wkoło jeziora.

We drove around town for a while, looking for a place to park.

Przez jakiś czas jeździliśmy po mieście, szukając miejsca do zaparkowania. (kręciliśmy się wkoło)

 • away /əˈweɪ/ - odpowiada przedrostkowi "od-" (np. odejść, odjechać)

we most commonly use away to mean ‘from here to another place’ or ‘disappearing from sight’:

najczęściej używamy away w znaczeniu ‘stąd do innego miejsca’ lub ’znikając z pola widzenia’:

He walked away without saying anything.

Odszedł bez słowa.


Just go away and leave me alone!

Po prostu odejdź i zostaw mnie w spokoju!

 • away from /əˈweɪ frɑːm/ - od (w odwrotnym kierunku)


The boy is running away from me.

Chłopiec ucieka ode mnie.

 

As he drove away from her house, he felt sad.

Kiedy odjeżdżał z jej domu, czuł się smutny. (odjeżdżał z/od jej domu)

 • back to /bæk tu/ - z powrotem

I will run back to the tree.

Pobiegnę z powrotem do drzewa.

She ran back to the shop.

Pobiegła z powrotem do sklepu.

 • down /daʊn/ - w dół, na dół

in or towards a low or lower position, from a higher one:

w lub w kierunku dolnej lub dolnej pozycji z wyższej:

Go down the stairs.

Zejdź po schodach. / Idź na dół po schodach.

Is this lift going down?

Czy ta winda jedzie w dół?

 • into  /ˈɪn.tuː/ - do, do środka czegoś, do wewnątrz

She came into the room.

Ona weszła do pokoju.

He jumped into the pool.

On wskoczył do basenu.

I got into his car and we drove away.

Wsiadłam do jego samochodu i odjechaliśmy.

 • off /ɑːf/ - z, ze, często tłumaczy się czasownikiem z przedrostkiem od-, np. odbiegł itp.

The cat jumped off the armchair.

Kot zeskoczył z fotela.

All the berries had dropped off the tree.

Wszystkie jagody spadły z drzewa.

 

She got off the plane at five o'clock.

Ona wysiadła z samolotu o godzinie piątej.

He ran off to find his friend.

Pobiegł znaleźć swojego przyjaciela. (odbiegł)

 • onto /ˈɑːn.tu/, on to /ˈɑːn tu/, on /ɑːn/ - do, na

A man jumped onto the train.

Mężczyzna wskoczył do pociągu. (na pokład)

Can you get back onto the path?

Czy możesz wrócić na ścieżkę?

Please put the files on my desk.

Proszę połóż teczki na moim biurku.

 • out of /ˈaʊt ˌəv/ - z

used to show movement away from the inside of a place or container:

służy do pokazywania ruchu z dala od wnętrza miejsca lub pojemnika:

I jumped out of bed and ran downstairs.

Wyskoczyłem z łóżka i zbiegłem na dół.

She stepped out of the car and walked towards me.

Wyszła z samochodu i podeszła do mnie.

 • over /ˈoʊ.vɚ/ - nad, górą, ponad

above or higher than something:

powyżej lub wyżej niż coś:

The view was beautiful when our plane was flying over the mountains.

Widok był piękny, kiedy nasz samolot przelatywał nad górami.

He's jumping over the fence.

On skacze przez płot. (nad płotem)

 • past /pæst/ - obok, koło

I walked past her and I didn't notice her.

Przeszedłem obok niej i jej nie zauważyłem.

I saw her yesterday when we drove past her house.

Widziałem ją wczoraj kiedy przejeżdżaliśmy koło jej domu.

 • through /θruː/ - przez

How did you get here? - I walked through those bushes.

Jak się tu dostałeś? - Przeszedłem przez tamte krzaki.

There are some strange noises coming through the window.

Przez okno słychać jakieś dziwne hałasy.

I couldn't break on through to the other side.

Nie mogłem przedrzeć się na drugą stronę. (przedostać, przebić się)

 • under /ˈʌn.dɚ/ - pod

It's bad luck to walk under the ladder.

To pech chodzić pod drabiną.

We drove under the bridge.

Pojechaliśmy pod mostem.

 • to /tu/ - do

in the direction of:

w kierunku:

We're going to town on the bus, okay?

Jedziemy autobusem do miasta, dobrze?

She decided to go back to London.

Ona zdecydowała wrócić do Londynu.

 • towards (BrE) /tɔːrdz/ toward (AmE) /tɔːrd/ /twɔrd/ - do, ku, w kierunku

in the direction of; closer to:

w kierunku; bliżej do:

She stood up and walked towards him.

Wstała i podeszła do niego.

He ran toward her.

On pobiegł w jej kierunku.

 • up /ʌp/ - do góry, w górę (określa kierunek ku górze) 

towards a higher position; upwards:

w kierunku wyższej pozycji, pod górę:

We ran up the stairs.

Wbiegliśmy po schodach. (wbiegliśmy do góry)

They all went up the hill.

Oni wszyscy udali się na wzgórze. (wyszli do góry, poszli na górę wzgórza)

Pick up your clothes and put them away.

Pozbieraj swoje ubrania i schowaj je.

Przyimki ruchu po angielsku Prepositions
bottom of page