top of page

Senses

Zmysły

British Flag
piec zmyslow po angielsku

Sense - an ability to understand, recognize, value, or react to something, especially any of the five physical abilities to see, hear, smell, taste, and feel

Zmysł - zdolność rozumienia, rozpoznawania, doceniania lub reagowania na coś, zwłaszcza na każdą z pięciu fizycznych zdolności widzenia, słyszenia, węchu, smaku i odczuwania

The five basic senses:

Pięć podstawowych zmysłów:

hearing - słuch

sight - wzrok

smell - węch

taste - smak

touch - dotyk

Other senses:

Pozostałe zmysły:

kinesthetic sense, proprioception - zmysł kinestetyczny, propriocepcja (zmysł ułożenia ciała względem siebie oraz napięcia mięśniowego)

sense of balance, equilibrioception  - zmysł równowagi (zmysł związany z błędnikiem w uchu)

sense of humor (AmE), sense of humour (BrE) - poczucie humoru

sense of pain, nociception - zmysł bólu, nocycepcja (odczuwanie bólu ostrego)

somatic senses - zmysły somatyczne (związane ze skórą)

sense of temperature, sense of heat and cold, thermoception - zmysł temperatury (odczucie ciepła i zimna)

Each sense is associated with a specific sensory organ.:

Każdy zmysł związany jest z określonym narządem zmysłowym.:


The ears give us the sense of hearing.

Uszy dają nam zmysł słuchu. 

The eyes give us the sense of sight.

Oczy dają nam zmysł wzroku.


The nose gives us the sense of smell.

Nos daje nam zmysł węchu.


The tongue gives us the sense of taste.

Język daje nam zmysł smaku.


The skin gives us the sense of touch.

Skóra daje nam zmysł dotyku.

Verbs and words associated with the senses:

Czasowniki i słówka związane z zmysłami:

aromatic - aromatyczny, zapachowy

deafen - ogłuszać, zagłuszać

dig - spojrzeć, rzucić okiem

feel - dotykać, macać, czuć (sprawdzać lub badać dotykiem)

finger - dotykać palcami, obmacywać

gaze (at somebody) - wpatrywać się intensywnie, gapić się (w kogoś)

glance - zerknąć, rzucić okiem

glimpse - rzucić okiem, szybko przejrzeć

grab - chwycić (coś szybkim ruchem ręki), pójść (coś zjeść na szybko), brać (coś do jedzenia)

grasp one's hand - chwycić, łapać, ścisnąć czyjąś rękę

handle - trzymać w rękach

have a look, take a look - spojrzeć, rozejrzeć się, rzucić okiem (phrasal verb)

hear - słyszeć, usłyszeć, słuchać (z wielką uwagą)

listen (to something) - słuchać (czegoś)

look - patrzeć

pat - poklepać (np. psa)

perfumed - mający przyjemny zapach (np. dzięki perfumom lub naturalnie)

pet - głaskać, pieścić (np. kota)

scent - wyperfumować

see - widzieć, zobaczyć (zauważyć)

sight - dostrzegać, zauważyć, zobaczyć (coś niespodziewanie)

smell - wąchać, czuć zapach, pachnieć

stare (at something) - gapić się (na coś)

stink - cuchnąć, śmierdzieć

stinking - cuchnący, śmierdący (o miejscu, rzeczy)

stroke - głaskać

tap someone on the shoulder - klepnąć kogoś w ramię

taste - smakować, mieć smak

tasteless - bez smaku (także w złym guście, niegustowny)

touch - dotykać

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Expressions:

Wyrażenia:

Sorry, I can't hear you.

Przepraszam, nie słyszę cię.

You can hear music and listen to people talking because of your sense of hearing.

Możesz słyszeć muzykę i słuchać ludzi rozmawiających ze względu na zmysł słuchu.

After days at sea, the sailors finally sighted land.

Po dniach spędzonych na morzu żeglarze wreszcie zauważyli ląd.

I tasted the wine you bought - it's delicious!

Posmakowałem wina, które kupiłeś - jest pyszne!

Can you dig at my essay and correct mistakes?

Czy możesz rzucić okiem na moje wypracowanie i poprawić błędy?

He gazed at her until she went red.

On wpatrywał się w nią intensywnie, dopóki nie zaczerwieniła się.

Can you glance through this report?

Czy możesz rzucić okiem na ten raport?

He grasped her hand.

On ścisnął jej rękę.

"You'll feel better soon," Jack said, patting her on the arm.

"Wkrótce poczujesz się lepiej", powiedział Jack, klepiąc ją po ramieniu.

How often do you pet your dog?

Jak często głaskasz swojego psa?

Do you see that house on the left? It belongs to the Queen.

Widzisz ten dom po lewej? Należy do Królowej.

Zmysły_po_angielsku.jpg
bottom of page