top of page

Means of payment

Środki płatnicze

British Flag
środki płatnicze angielski

The most common alternative payment methods are debit cards, charge cards, prepaid cards, direct debit, bank transfers, digital wallets, phone and mobile payments, checks, money orders and cash payments.

Najpopularniejsze alternatywne metody płatności to karty debetowe, karty obciążeniowe, karty przedpłacone, polecenie zapłaty, przelewy bankowe, portfele cyfrowe, płatności telefoniczne i mobilne, czeki, przekazy pieniężne i płatności gotówkowe.

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Vocabulary:

Słownictwo:

accept credit cards, take credit cards - honorować karty kredytowe, przyjmować karty kredytowe

account number - numer konta

ATM (automated teller machine) (AmE), cash machine, cashpoint (BrE) - bankomat

bargain, haggle - targować się

be broke - być spłukanym, być bez pieniędzy

bill (AmE), note (BrE), banknote - banknot

by card - kartą

by check (AmE), by cheque (BrE) - czekiem

cash, money - gotówka

cash payment - płatność gotówkowa, zapłata gotówką

change - reszta (pieniądze wydawane przy kasie)

charge card - karta obciążeniowa, karta rozliczeniowa

chip and pin device - terminal do kart płatniczych z czipem

coin - moneta

contactless - bezdotykowy

cost - kosztować (o cenie)

credit card - karta kredytowa

debit card - karta debetowa

deduct - potrącać, odliczać, odejmować

deposit - wpłacać (pieniądze do banku), zdeponować, oddać na przechowanie (np. kosztowności do banku), kaucja, zaliczka

digital wallet, e-perse - portfel cyfrowy, portmonetka elektroniczna

enter PIN - wprowadzić PIN

flip a coin, toss a coin - rzucić monetą

gift card, gift voucher - karta upominkowa, karta podarunkowa, bon towarowy, talon na zakupy

go through - przejść (o transakcji kartą)

in cash - gotówką

insert a card - włożyć kartę

internet fraud - oszustwo internetowe

key in - wprowadzić, wpisać (za pomocą klawiatury)

lose a card - zgubić kartę

money order (AmE), postal order (BrE) - przekaz pieniężny, przekaz pocztowy

pay - płacić, opłacać

pay online - płacić online, płacić przez internet

pay on receipt - płacić przy odbiorze

phone and mobile payments - płatności telefoniczne i mobilne

PIN number - numer PIN

prepaid card - karta przedpłacona (opłacona z góry)

save money - oszczędzać pieniądze

small change - drobne (pieniądze)

spend money on something - wydawać na coś pieniądze

take - brać, zabierać

take money out - wypłacić pieniądze, wybrać pieniądze

transfer, bank transfer - przelew, przelew bankowy

via - przez, poprzez (za pośrednictwem​)

voucher - kupon, bon podarunkowy, talon, poświadczenie wpłaty, kwit​

Expressions:

Wyrażenia:

I paid my subscription via PayPal.

Zapłaciłem za abonament za pośrednictwem PayPal.

Please insert a card.

Proszę włożyć kartę.

Please don't forget to take your card.

Proszę nie zapomnieć zabrać swojej karty.

The payment hasn't gone through.

Płatność nie została zrealizowana. (nie przeszła)

Where's the nearest ATM?

Gdzie jest najbliższy bankomat?

The tax is deducted from my salary every month.

Podatek jest odliczany od mojej wypłaty co miesiąc.

You can redeem this voucher in any of our bookstores.

Możesz wykorzystać ten kupon w dowolnej z naszych księgarni.

Keep the change.

Reszty nie trzeba.

The waitress didn't give me the change.

Kelnerka nie dała mi reszty.

Do you accept credit cards?

Czy przyjmujecie karty kredytowe?

She knows how to bargain.

Ona wie, jak się targować.

I can't lend you the money - I'm broke myself.

Nie mogę pożyczyć ci pieniędzy - sam jestem spłukany.

Please enter your PIN and confirm it.

Wprowadź swój kod PIN i potwierdź go, proszę.

Can I take money out of my investment account?

Czy mogę pobrać pieniądze z mojego rachunku inwestycyjnego?

How much does it cost?

Ile to kosztuje?

metody płatności i środki płatnicze po angielsku
bottom of page