top of page

Prepositions of place

Przyimki miejsca

British Flag

A preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. 

Przyimek miejsca to przyimek, który odnosi się do miejsca, w którym coś lub ktoś się znajduje.

on.png

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Vocabulary:

Słownictwo:

 • above /əˈbʌv/ - nad, powyżej, u góry, ponad

higher than, more than, or at a level greater than:

wyższy niż, większy niż lub na poziomie większym niż:

The old lady, who lived above, died.

Starsza pani, która mieszkała u góry, zmarła.

The priest placed his hands above my head and started praying.

Ksiądz położył ręce nad moją głową i zaczął się modlić.

Her name comes above mine on the list.

Jej imię znajduje się nad moim na liście.

 • across from /əˈkrɑːs frɑːm/ - naprzeciwko

She sat across from me at the table.

Usiadła naprzeciwko mnie przy stole.

 • among /əˈmʌŋ/, amongst /əˈmʌŋst/ - wśród, między, pomiędzy

in the middle of or surrounded by other things:

w środku lub w otoczeniu innych rzeczy:

He disappeared among the crowd.

Zniknął wśród tłumu.

He's just one guy among many.

On jest tylko jednym facetem spośród wielu.

She was the only woman among 50 men.

Ona była jedyną kobietą pomiędzy 50 mężczyznami.

 • at /æt/ /ət/ - przy, w, na, u (kogoś)

used to show an exact position or particular place:

używane do pokazania dokładnej pozycji lub konkretnego miejsca:

We'll meet you at the entrance.

Spotkamy się przy wejściu.

She is at school now.

Ona jest teraz w szkole.

She wasn't at the university today.

Nie było jej dziś na uniwersytecie.

"Where are you?" "I'm at Peter's."

"Gdzie jesteś?" "Jestem u Piotrka."

 • at the bottom of /ət ðə ˈbɑː.t̬əm əv/ - na dole, u dołu

Extra information will be found at the bottom of the page.

Dodatkowe informacje można znaleźć na dole strony.

He stood at the bottom of the stairs and called up to me.

Stał na dole schodów i zawołał mnie.

 • at/on the corner /ət ðə ˈkɔːr.nɚ/ /ɑːn ðə ˈkɔːr.nɚ/ - na rogu

I’ll wait at the corner.

Poczekam na rogu.

This shop is on the corner of High Street.

Ten sklep jest na rogu ulicy High.

 • at the top /ət ðə tɑːp/ - u góry, na górze

The dog's sitting at the top of the stairs.

Pies siedzi na górze schodów.

 • behind /bɪˈhaɪnd/ - za

"Where did you find it?" "Behind the bed."

"Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem."

Look behind you.

Spójrz za siebie.

 • below /bɪˈloʊ/ - pod, poniżej

in a lower position (than), under:

w niższej pozycji (niż), pod:


The living room is directly below my bedroom.

Salon jest dokładnie pod moją sypialnią.

 

The author's name was printed below the title.

Imię autora wydrukowano pod tytułem.

You will find the picture below the paragraph.

Obrazek znajdziesz poniżej akapitu.

 • beneath /bɪˈniːθ/ - pod, poniżej, pod spodem

in or to a lower position than someone or something, under someone or something:

w lub na niższą pozycję niż ktoś lub coś, pod kimś lub czymś:

Jaime hid the letter beneath a pile of papers.

Jakub ukrył list pod stosem papierów.

Why are you sitting beneath the blanket, are you cold?

Dlaczego siedzisz pod kocem, zimno ci?

 • beside /bɪˈsaɪd/ - obok, koło (czegoś), przy (czymś)

Come and sit here beside me.

Chodź i usiądź tutaj obok mnie.

Our school was built right beside a river.

Nasza szkoła została wybudowana tuż nad rzeką. (koło rzeki)

 • between  /bɪˈtwiːn/ - pomiędzy, między

There were two houses with a narrow path in between.

Były dwa domy z wąską ścieżką pomiędzy nimi.

Let's meet between 6pm and 7pm.

Spotkajmy się między 18 a 19. (6 a 7 po południu)

I have to decide between Warsaw, Cracow and Wrocław.

Muszę zdecydować pomiędzy Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.

 • beyond /biˈjɑːnd/ - za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), poza

The road continues beyond the village.

Droga biegnie dalej za wioską.

He lives beyond the mountains.

On mieszka po drugiej stronie gór.

This forest goes far beyond our land.

Ten las wychodzi daleko poza naszą ziemie.

 • by /baɪ/ - przy, koło, nad (w okolicy czegoś), u

Please, sit here by the window.

Proszę, usiądź tu przy oknie.

A small child stood sullenly by her side.

Małe dziecko stało z ponurą miną u jej boku.

We live by the sea.

Mieszkamy nad morzem. (w pobliżu/okolicy morza)

 • close to /kloʊs tu/ - blisko

She sat close to me.

Usiadła blisko mnie.

Do not stand so close to me, please.

Nie stój tak blisko mnie, proszę.

 • far away (from) /fɑr əˈweɪ frɑm/ - daleko (od)

Our hotel was located far away from the city centre.

Nasz hotel był usytuowany daleko od centrum miasta.

The shop is far away.

Sklep jest daleko.

 • from /frɑːm/ - z (skądś), od (jakiegoś miejsca)

"Where are you from?" "I'm from Poland."

"Skąd pochodzisz?" "Jestem z Polski."

It's a hundred miles from home.

To jest sto mil od domu.

 • here /hɪr/ - tu, tutaj

What are they doing here?

Co oni tutaj robią?

Put it here.

Połóż to tutaj.

 • in /ɪn/ - w

There is milk in the bottle.

W butelce jest mleko.

She hid in the cave.

Ona ukryła się w jaskini.

 • in front of /ɪn frʌnt əv/ - przed (czymś lub kimś), naprzeciwko

There's a parking lot in front of the hotel.

Przed hotelem jest parking.

Carla and Bob were sitting in front of me at the movie.

Carla i Robert siedzieli przede mną w czasie filmu.

The park was in front of Jane, but she couldn't see it.

Park był naprzeciwko Janiny, ale nie mogła go zobaczyć.

 • in the center /ɪn ðə ˈsɛntər/ - po środku, na środku, w środku 

In the center of the pitch.

Na środku boiska.

She stood in the center of the stage.

Ona stała na środku sceny.

 • in the corner /ɪn ðə ˈkɔːr.nɚ/ - w rogu

Mary is sitting in a chair in the corner of the sitting-room.

Maria siedzi na krześle w rogu salonu.

 • in the middle /ɪn ðə ˈmɪd.əl/ - po środku, w środku

He was sitting right in the middle.

On siedział dokładnie po środku.

 • inside /ɪnˈsaɪd/ - wewnątrz, w środku, w granicach

Let's go inside.

Wejdźmy do środka.

The children are inside the car.

Dzieci są wewnątrz samochodu.

You can build a house inside the city.

Możesz zbudować dom w granicach miasta.

 • near /nɪr/ - blisko, niedaleko, w pobliżu (o odległości w przestrzeni)

Is there a restaurant near here?

Czy jest tu w pobliżu restauracja?

The hotel is near to the beach.

Hotel jest blisko plaży.

 • on the edge of /ɑːn ðiː edʒ əv/ - na krawędzi, na skraju (czegoś)

On the edge of a cliff.

Na skraju urwiska.

 • on the left /ɑːn ðə left/ - po lewej

The first door on the left was the one he wanted.

Pierwsze drzwi po lewej były tymi, których chciał.

 • on the right /ɑːn ðə raɪt/ - po prawej

He likes to sleep on the right side of the bed.

On lubi spać po prawej stronie łóżka.

 • on /ɑːn/ - na (powierzchni czegoś), po (powierzchni czegoś)

Ow, you're standing on my foot!

Ał, stoisz na mojej stopie!

He put his bag on the floor.

Położył swoją torbę na podłodze.

 • on top /ɑːn tɑːp/ - na czubku, na szczycie (czegoś) 

There is a giant spider on top of your head.

Masz olbrzymiego pająka na czubku głowy.

Put fresh strawberries on top of the cake.

Połóż świeże truskawki na wierzchu ciasta.

 • opposite /ˈɑː.pə.zɪt/ - naprzeciwko, naprzeciw

Tom is sitting opposite Kate.

Tomek siedzi naprzeciwko Kasi.

There's a bus stop opposite the house.

Naprzeciwko domu jest przystanek autobusowy.

 • outside /ˈaʊt.saɪd/ - na zewnątrz, poza

I keep my trash outside the kitchen.

Trzymam śmieci poza kuchnią.

I'll wait for you outside the shop.

Poczekam na ciebie na zewnątrz sklepu.

 • over /ˈoʊ.vɚ/ - nad, ponad

The lamp is hanging over the table.

Lampa wisi nad stołem.

The sign over the door said "Exit".

Znak nad drzwiami brzmiał "Wyjście".

 • there /ðer/ - tam

The museum is closed today. We'll go there tomorrow.

Muzeum jest dzisiaj zamknięte. Pójdziemy tam jutro.

Put the chair there.

Połóż tam krzesło.

 • under /ˈʌn.dɚ/ - pod

The dog is under the table.

Pies jest pod stołem​.

 • underneath /ˌʌn.dɚˈniːθ/ - pod, poniżej

He looked underneath the carpet.

On zajrzał pod dywan.

The tunnel goes right underneath the city.

Tunel prowadzi tuż pod miastem.

 • within /wɪˈðɪn/ - w, wewnątrz, w obrębie, w środku

There are four shops within this neighbourhood.

W obrębie tej okolicy są cztery sklepy.

There's a pharmacy within the hospital building.

W budynku szpitala jest apteka.

Przyimki miejsca angielski.jpg
Przyimki_miejsca_w_języku_angielskim_Pr
bottom of page