top of page

Cardinal numbers

Liczebniki główne

British Flag
ten.png

A Cardinal Number is a number that says how many of something there are, such as one, two, three, four, five and so on. A Cardinal Number answers the question "How Many?" Example: here are four coins. It does not have fractions or decimals, it is only used for counting.

Liczbnik główny to liczba, która mówi ile czegoś jest, taka jak jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej. Liczebnik główny odpowiada na pytanie "Ile?" Przykład: oto 4 monety. Nie ma tu ułamków lub liczb dziesiętnych, służy tylko do zliczenia.

I'm ten years old.

Mam dziesięć lat.

I have got four dogs.

Mam cztery psy.

Practice listening and speaking with the video lesson. Turn on the Polish subtitles.

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo. Włącz polskie napisy.

Cardinal numbers:
Liczebniki główne:

-1 minus one
0 zero
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

21 twenty-one

22 twenty-two

23 twenty-three

24 twenty-four

25 twenty-five

26 twenty-six

27 twenty-seven

28 twenty-eight

29 twenty-nine

30 thirty
31 thirty-one
32 thirty-two
33 thirty-three
34 thirty-four
35 thirty-five
36 thirty-six
37 thirty-seven
38 thirty-eight
39 thirty-nine

40 forty
41 forty-one
42 forty-two
43 forty-three
44 forty-four
45 forty-five
46 forty-six
47 forty-seven
48 forty-eight
49 forty-nine

50 fifty
51 fifty-one
52 fifty-two
53 fifty-three
54 fifty-four
55 fifty-five
56 fifty-six
57 fifty-seven
58 fifty-eight
59 fifty-nine

60 sixty
61 sixty-one
62 sixty-two
63 sixty-three
64 sixty-four
65 sixty-five
66 sixty-six
67 sixty-seven
68 sixty-eight
69 sixty-nine

70 seventy
71 seventy-one
72 seventy-two
73 seventy-three
74 seventy-four
75 seventy-five
76 seventy-six
77 seventy-seven
78 seventy-eight
79 seventy-nine

80 eighty
81 eighty-one
82 eighty-two
83 eighty-three
84 eighty-four
85 eighty-five
86 eighty-six
87 eighty-seven
88 eighty-eight
89 eighty-nine

90 ninety
91 ninety-one
92 ninety-two
93 ninety-three
94 ninety-four
95 ninety-five
96 ninety-six
97 ninety-seven
98 ninety-eight
99 ninety-nine

Large numbers:

Duże liczby

  • You should add the word  „and”  between hundreds and tens/ones in pronunciation, however, you don't have to write it down, e.g.,

  • W wymowie powinieneś dodać słowo „and” między setkami a dziesiątkami/jednościami, jednakże nie musisz tego zapisywać np.

101 - one hundred (and) one /wʌn ˈhʌn.drəd ən wʌn/ - sto jeden

100 a/one hundred - sto

107 one hundred (and) seven - sto siedem

200 two hundred - dwieście

1,000 a/one thousand - tysiąc

1,001 a/one thousand (and) one - tysiąc jeden

1,249 a thousand, two hundred (and) forty-nine - tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć

100,000 a/one hundred thousand - sto tysięcy

240,000 two hundred (and) forty thousand - dwieście czterdzieści tysięcy

1,000,000 a/one million - milion

1,000,000,000 a/one billion - miliard

1,000,000,000,000 a/one trillion - bilion

3,254,111

three million, two hundred (and) fifty-four thousand, one hundred (and) eleven

trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście

/θriː ˈmɪl.jən, tuː ˈhʌn.drəd ən ˈfɪf.ti-fɔːr ˈθaʊ.zənd, wʌn ˈhʌn.drəd ən əˈlev.ən/

Place value:

System pozycyjny:

ones - jedności

tens - dziesiątki

hundreds - setki

thousands - tysiące

ten thousands - dziesiątki tysięcy

hundred thousands - setki tysięcy

millions - miliony

1,234,567

Expressions:

Wyrażenia:

I've been here hundreds of times.

Byłem tu setki razy.

How many? (countable)

Ile? (policzalne)

How many kids do you have? (kids (US) = children (UK))

Ile masz dzieci?

How much? (uncountable)

Ile? (niepoliczalne)

How much does it cost? (money is an uncountable noun)

Ile to kosztuje? (pieniądze są niepoliczalnym rzeczownikiem)

I have two brothers and a sister.

Mam dwóch braci i siostrę.

How old are you?

Ile masz lat?

I'm twenty-two years old.

Mam dwadzieścia dwa lata.

Three hundred people were waiting outside.

Trzysta osób czekało na zewnątrz.

What's your phone number?

Jaki jest twój numer telefonu?

Vocabulary:

Słownictwo:

count - liczyć, policzyć, zliczyć

figure - liczba (reprezentująca dane), cyfra, kwota, liczba (pieniędzy)

number - liczba, numer (telefonu)

unit - jednostka (miary)

Liczby po angielsku od 1 do 10.jpg
Liczby po angielsku do 20.jpg
bottom of page