top of page

Parts of the hand and finger names

Części dłoni i nazwy palców

British Flag
dłoń elanguages

Parts of the hand! Names of different hand parts with pictures and examples.

Części ręki! Nazwy różnych części dłoni z obrazkami i przykładami.

Vocabulary:

Słownictwo:

back of the hand - tył dłoni
bone - kość
cuticle - naskórek (przy paznokciu)

finger - palec (u ręki)
fingernail, nail - paznokieć
fingerprint, finger mark - odcisk palca
fingerprints - linie papilarne
fingertip - opuszek dłoni
fist - pięść
hand - ręka, dłoń
hold - trzymać
hold hands - trzymać się za ręce
index finger - palec wskazujący
joint - staw

keep fingers crossed - trzymać kciuki
knuckle - kostka, kłykieć
ligament - więzadło
little finger, pinky (pinkie) (AmE) - mały palec
metacarpus - śródręcze
middle finger - palec środkowy
muscle - mięsień
nerve - nerw
paint nails - malować paznokcie
palm - dłoń (jej wewnętrzna część), ukrywać w dłoni, ukryć w dłoni
phalanx - paliczek
point - wskazywać (na coś palcem)
press - naciskać, przyciskać
push - naciskać, wcisnąć
ring finger - palec serdeczny
shake hands - uścisnąć sobie dłonie, podać sobie ręce
tendon - ścięgno
thumb - kciuk

thumb up - kciuk w górę
vein - żyła
wrist - nadgatstek

Practice listening and speaking with the video lesson:

Ćwicz słuchanie i mówienie z lekcją wideo:

Expressions:

Wyrażenia:

He pointed at me.

On wskazał na mnie.

Good luck! I'm keeping my fingers crossed.

Powodzenia! Trzymam kciuki.

I'll keep my fingers crossed for you.

Będę trzymał kciuki za ciebie.

He rested his chin in the palm of his hand.

On oparł podbródek na wewnętrznej stronie dłoni.

She palmed a beautiful butterfly.

Ona ukryła w dłoniach pięknego motyla.

She painted her fingernails red.

Ona pomalowała swoje paznokcie na czerwono.

Could you hold it for a moment?

Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

Press the "Delete" key to remove the data.

Naciśnij klawisz "Delete", aby usunąć dane.

Push the green button if you want to answer the phone.

Wciśnij zielony guzik, jeśli chcesz odebrać telefon.

We shook hands.

Uścisnęliśmy sobie dłonie.

We don't always have to hold hands when we walk along the street.

Idąc ulicą, nie zawsze musimy trzymać się za ręce.

Części dłoni po angielsku.jpg
Nazwy_palców_po_angielsku.jpg
Kości_dłoni_i_nadgarstka_po_angielsku.jp
bottom of page